1. Inschrijvingen:

Een inschrijving wordt pas aanvaard na ontvangst van het lidgeld en het aanvaarden van de algemene voorwaarden.

Iemand kan echter wel eenmalig deelnemen aan een evenement, georganiseerd door Ducati Official Club Fiandre, zonder betalend lid te zijn van de club en met voorafgaandelijke toestemming van het bestuur.

1.1. Correcte gegevens:

Ducati Official Club Fiandre wil de correcte identiteitsgegevens van de ingeschreven persoon ontvangen.
Bij valse gegevens behoudt de club zich het recht om de inschrijving te annuleren.
Het lid heeft ten allen tijde de mogelijkheid de verstrekte gegevens te wijzigen.
In sommige gevallen kan legitimatie worden gevraagd.

1.2. Betalingen:

Het lidgeld bedraagt 30,00 zonder T-shirt.
Het lidgeld bedraagt 40,00 met T-shirt.

2. Regels en afspraken:

2.1. Algemene afspraken:

Vriendschap, respect en plezier liggen aan de basis van Ducati Official Club Fiandre.
De deelnemer toont eerbied voor de goederen van andere deelnemers.
De algemene afspraken zijn van toepassing op iedereen die een evenement, georganiseerd door Ducati Official Club Fiandre, bezoekt.

Elk, door Ducati Official Club Fiandre, ingericht evenement, rondrit, reis, … heeft regels en afspraken. Deze worden uitvoerig meegedeeld.

Regels en afspraken kunnen per activiteit door de club worden aangevuld en zijn bindend voor die deelnemers.
Indien Ducati Official Club Fiandre aanwezig is op een evenement, georganiseerd door een derde partij, dan zullen de regels en afspraken van de organisator worden gevolgd. Ducati Official Club Fiandre kan op dergelijke evenementen nooit aansprakelijk worden gesteld.

Ten gronde worden enkel leden van Ducati Official Club Fiandre toegelaten op het door de club georganiseerde evenement. Eenieder die aan een evenement deelneemt zal worden gevraagd lid te worden. Het lidgeld is bepaald in punt 1.2 van de algemene voorwaarden.

In uitzonderlijke gevallen kan Ducati Official Club Fiandre beslissen dat een lid mag deelnemen aan een evenement terwijl hij/zij geen Ducati bestuurt.

Ducati Official Club Fiandre behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren.

Ducati Official Club Fiandre distantieert zich van gelijk welke politieke en/of religieuze en/of seksistische en/of racistische uitspraken, geschriften op enig welke andere manier ook.

2.2. Alcohol & verdovende middelen:

Het wordt afgeraden alcohol te gebruiken tijdens evenementen waarbij nog moet gereden worden.
Drugs zijn ten strengste verboden.
Bij overtreding van deze regels heeft Ducati Official Club Fiandre het recht om in te grijpen.

2.3. Veiligheid:

Veiligheidskledij vermeld in artikel 36 van het KB 01.12.1975 is verplicht.

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/206-art36
Iedere deelnemer komt aan de start van een evenement met een motorfiets die technisch in orde en volgetankt is.
Bij vertrek van een rit neemt iedereen zijn/haar plaats in binnen de groep. Gedurende het rijden wordt er niet ingehaald. Een andere plaats innemen kan gebeuren na een pauze.
Ieder lid wordt geacht het verkeersreglement na te leven. Opgelopen verkeersboetes kunnen niet worden verhaald op Ducati Official Club Fiandre.
Een deelnemer die niet voldoet aan één of meerdere van de voorgaande punten kan worden geweigerd uit het evenement.
Ducati Official Club Fiandre raadt het gebruik van een rugbeschermer aan.
Tijdens het rijden zullen de rijders geschrankt rijden. D.w.z. dat een bestuurder de helm van de rijder voor hem/haar zal proberen te zien in de spiegel van de voorop rijdende motor. De eerste rijder na de ‘voorrijder’ zal rechts op de rijstrook plaats nemen.

2.4. Organisatie:

Iedere, door Ducati Official Club Fiandre, georganiseerde rit zal worden voorgereden door een ‘voorrijder’. Een aangeduide ‘afstopper’ zal als laatste rijden.
Indien een rit zou worden gereden met een te groot aantal deelnemers, kan er worden gekozen om de groep op te splitsen in één of meerdere kleinere groepen. Om Ducati Official Club Fiandre toegankelijk te maken voor iedereen kan worden gekozen om op basis van het niveau van de rijders de groepen op te splitsen.
De ‘voorrijder’ wordt in geen geval ingehaald. Enkel bij ongeval of pech bestaat de mogelijkheid dat er naast de ‘voorrijder’ komt gereden om hem/haar in kennis te stellen van het voorval.
Indien er zich een dergelijke situatie zou voordoen, dan zal het lid zijn/haar arm in de lucht steken om aan te tonen dat er een probleem is. Daarna zal hij/zij zich op een veilige en rustige manier laten afzakken of langs de kant van de rijbaan plaatsen. De ‘afstopper’ zal bij het lid blijven.
Als de groep door omstandigheden uit elkaar zou vallen, dan zal de rijder die merkt dat hij niet meer wordt gevolgd stoppen op de hoek van het eerstvolgende kruispunt waarbij de groep niet meer rechtdoor rijdt maar afslaat. De nieuwe laatste rijder zal op zijn beurt terug het volgende kruispunt bezetten. Dit zal gebeuren tot wanneer de ‘voorrijder’ is verwittigd. De ‘voorrijder’ zal het overige deel van de groep dan op een veilige plaats doen stoppen.

3. Documenten:

3.1. boorddocumenten:

De bestuurder is steeds in het bezit van zijn/haar identiteitskaart, een geldig rijbewijs, geldig inschrijvingsbewijs en een verzekeringdocument (papier of digitaal) die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
Een polis pechverhelping wordt aangeraden.
Een ICE-formulier (In Case of Emergency) wordt door Ducati Official Club Fiandre ter beschikking gesteld. Het is aan te raden om deze gegevens over te maken.

4. Website, Facebook en WhatsApp:

4.1. Gegevens van bezoekers:

Bepaalde gegevens die voortvloeien uit het bezoek aan de website of Facebookpagina worden anoniem bewaard. Deze gegevens worden veilig opgeslagen.
Deze gegevens kunnen door Ducati Official Club Fiandre gebruikt worden om e-mails of Facebook- en/of WhatsApp-berichten te sturen aan de bezoekers. De berichten kunnen een inhoud hebben die door Ducati Official Club Fiandre als nuttig wordt beschouwd om een goede en betere werking van de organisatie te garanderen.

4.2. Cookies:

De website www.docfiandre.be maakt gebruik van cookies.
De bezoeker kan zelf instellen hoe zijn webbrowser met cookies moet omgaan.

5. Contact:

Bezoekers en leden kunnen met hun vragen terecht bij iemand van de organisatie van Ducati Official Club Fiandre. De contactgegevens van verschillende personen staan vermeld in het item ‘de club’ op www.docfiandre.be/club

6. Afstand Van Verhaal:

Ieder lid, zoals opgenomen in de ledenlijst, verklaart hierbij uit eigen initiatief, deel te nemen aan evenementen georganiseerd door Ducati Official Club Fiandre. Ieder lid verklaart hiermede afstand te doen voor zichzelf, de rechthebbenden, de erfgenamen, zijn of haar nabestaanden (ouders, echtgeno(o)t(e), kind(eren)) en de verzekeraars van elk verhaal tegenover:
1. De eigenaar(s) en/of uitbaters van Ducati Official Club Fiandre;
2. De inrichter(s), organisatoren, voorrijder(s) van Ducati Official Club Fiandre;
3. De andere deelnemers en, indien een evenement plaatsvindt op een omloop, de andere gebruikers;
4. De deelnemers en de eigenaars (of de houders) van de deelnemende voertuigen;
5. De aangestelden, vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen of organismen hierboven vermeld in punt 1,2,3 en 4;
6. De verzekeraars van de personen (of organismen) vermeld in punt 1,2,3,4 en 5;

Voor elke schade die ik zou lijden gedurende een initiatief van Ducati Official Club Fiandre met inbegrip van alle voorbereidingen.

Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat in geval van overlijden het lid zich sterk maakt voor de rechthebbenden, de erfgenamen, de nabestaanden en de verzekeraars.

Het lid verklaart eveneens kennis te hebben genomen van de reglementen van Ducati Official Club Fiandre en verbindt zich ertoe deze zonder enig voorbehoud na te leven.

7. Disclaimer:

Ducati Official Club Fiandre is gerechtigd de inhoud van het algemene voorwaarden te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Het wijzigen van de algemene voorwaarden op de website is daarvoor afdoende. Leden van Ducati Official Club Fiandre zullen op een evenement of op een elektronische manier in kennis gesteld worden van een wijziging in de algemene voorwaarden.